Table for the 2 triples with object "Bárbara Dührkop Dührkop"@en sorted by label

SubjectPredicate
?:Bárbara Dührkop Dührkoprdfs:label
lp:Bárbara Dührkop Dührkoplpv:name